Miljö

Att miljöengagemanget har ökat avsevärt, både globalt och inom Sverige, är något vi alla är medvetna om. Vi ställs dagligen inför larmrapporter runt om i världen hur vi människor påverkar jorden i en negativ riktning. Bilvård är en bransch som kan ge en negativ miljöpåverkan om verksamheten inte sköts på rätt sätt. Vi inom Ditec har därför tagit fram ett antal gemensamma mål och riktlinjer och arbetar aktivt för en renare verksamhet med minimal miljöpåverkan.

Strategier för miljöarbetet

Lagstiftning
Ditec ska självklart följa de lagar och riktlinjer som gäller för vår bransch. Det gäller arbetssätt såväl som att använda produkter som uppfyller alla bestämmelser.

Minskad miljöpåverkan
Ditec ska inte använda starkare produkter än vad krävs för att uppnå ett fullgott resultat. Använd i första hand produkter som är fullt biologiskt nedbrytbara och andra endast om specifikt behov förekommer. Överdoseringar bör undvikas genom rätt dosering av produkterna. Kräv att våra leverantörer är långt framme när det gäller miljöanpassning av sina produkter. Svanenmärkning och godkännande av t.ex. Kemikaliesvepet säkerställer detta.

Utbildad personal
Varje Diteccenter sörjer för att den egna personalen har kemikaliekännedom och är uppdaterad på gällande miljölagstiftning och riktlinjer. Miljöpärm med säkerhetsdatablad och arbetsmiljöverkets riktlinjer ska finnas tillgängligt och alla i personalen ska veta var den finns.

Rena utsläpp
Ditec ska verka för att vårt spillvatten från biltvätten är rent genom att använda tillgänglig teknik. Oljeavskiljare är ett minimum och den ska tömmas minst 2 gånger om året och överfyllnadslarm ska vara monterat. Vattenåtervinning och eget reningsverk av spillvattnet rekommenderas om antalet biltvättar är omfattande.